Serveis

L’ empresa ofereix una amplia gamma de serveis relacionats amb la pintura:

Pintura decorativa, estucs,  interiorisme, pintat de façanes, rehabilitació integral de façanes, pintura industrial, naus, terres i sorrejats.

Col·locació de cartró guix per diverses aplicacions com poden ser la construcció de envans, trasdossats (directes, semi- directes i autoportants).

Instal·lació de tot tipus de falsos sostres, continus resistents a la humitat, registrables (fibres vegetals, vinílics i decoratius).

Treballs amb alumini, alumisol i cornises decoratives.